پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
اداره کل خدمات دانشجویی

33187_340.JPG 
 

دانشگاه انصافا مسأله ‏ی مهمی است ... و ما به اين اهميت از بن دندان معتقديم. اگر ما دانشگاه را امروز نداشته باشيم، پس فردا هيچ چيز نداريم و مجبوريم به طرف اين و آن دست دراز كنيم؛ امروز برای گندممان، برای آهنمان، براي ماشين‏ آلاتمان به ديگران مراجعه می ‏كنيم و گدايی می‏ كنيم، فردا برای كسی كه اين آهن‏ آلات را برای ما سرهم و سوار هم بكند، بايد از ديگران گدايی بكنيم، يعني سازندگی مملكت برای آينده، ديگر يک افسانه و يک سراب بيش نخواهد بود. البته اينهايی كه من مثال زدم، مسايل فنی و سازندگی های فنی است؛ سازندگی های معنوی و فرهنگ و معارف و اين قبيل چيزها، ديگر بدتر. اين است كه دانشگاه را شوخی نبايد گرفت. ​

khabgah.jpg
خوابگاه
taghziye.jpg
تغذیه


 
 

 
اعلانات
همایش ها و برنامه های آتی
گزارش تصویری و ویدیویی