پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
همکاران مدیریت امور پژوهشی
  
  
شرح وظایف
  
  
زیبا یزدانیمسئول دفتر

دبیرخانه مدیریت امور پژوهشی

51215113-14
حسین سالاریمعاون مدیر

- نظارت بر انجام امور دفتر

- پژوهانه اعضای هیأت علمی

- پژوهانه دانشجویی

-تعیین امتیاز طرح های تحقیقاتی

-طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی

51215113-14
مهدی وفانوشکارشناس امور پژوهشی

- ​تشویق مقالات اعضای هیأت علمی

- بررسی و تأیید اطلاعات مقالات ثبت شده در سامانه پژوهشی

- امتیازدهی فعالیت های پژوهشی

- ارزشیابی سالانه وزارت بهداشت

- طرح های تحقیقاتی کارکنان

- تخلفات پژوهشی


51215117
اشرف درویش متولیکارشناس امور پژوهشی

- شورای پژوهشی

​- طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی

- شرکت در همایش های داخلی و خارجی

- فرصت مطالعاتی

- برگزاری همایش ها

- دوره پسا دکتری

51215108
معصومه روحانیکارشناس امور پژوهشی

- ​سامانه پژوهشی (توسعه سامانه و اطلاعات ثبت شده در سامانه)

- سایت معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت امور پژوهشی

- آمار، اطلاعات و گزارش عملکرد

51215116
منصوره طوماریکارشناس امور پژوهشی

​- دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

- برگزاری جلسات کمیته

51215112