پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
همکاران مدیریت امور پژوهشی
  
  
شرح وظایف
  
  
زیبا یزدانیمسئول دفتر

دبیرخانه مدیریت امور پژوهشی

51215113-14
حسین سالاریمعاون مدیر

- نظارت بر انجام امور دفتر

- پژوهانه اعضای هیأت علمی

- پژوهانه دانشجویی

-تعیین امتیاز طرح های تحقیقاتی

-طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی

51215113-14
اشرف درویش متولیکارشناس امور پژوهشی

- شورای پژوهشی

​- طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی

- شرکت در همایش های داخلی و خارجی

- فرصت مطالعاتی

- برگزاری همایش ها

- دوره پسا دکتری

51215108
معصومه روحانیکارشناس امور پژوهشی

- ​سامانه پژوهشی (توسعه سامانه )

- سایت معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت امور پژوهشی

- آمار، اطلاعات و گزارش عملکرد

51215116-05
منصوره طوماریکارشناس امور پژوهشی

​- دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

- برگزاری جلسات کمیته

51215112
معصومه زینالی خامنهکارشناس امور پژوهشی

​ثبت اطلاعات در سامانه


51215116