پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
مدیریت امور پژوهشی
 

 مدیریت امور پژوهشی از سال 74 تا کنون

 
  
  
  
  
  
دکتر سعیده رهبرپوردکتری مهندسی برق - الکترونیکاستادیار دانشکده فنی و مهندسیاز شهریور 98 تاکنونhttp://shahed.ac.ir/research/DocLib2/rahbarpour70.jpg
دکتر سیدحمید حاجی سیدجوادیدکتری ریاضیدانشیار دانشکده علوم پایهاسفند 96 -شهریور 98
دکتر محمدرضا جلالی ندوشندکتری پاتولوژیاستاد دانشکده پزشکیشهریور 96 - اسفند 96
دکتر مهدی بشیریدکتری مهندسی صنایعاستاد دانشکده فنی و مهندسیبهمن 95 - شهریور 96
دکتر محمدرضا جلالی ندوشندکتری پاتولوژیاستاد دانشکده پزشکیشهریور 90 - بهمن 95
دکتر محمدرضا فلاحدکتری حقوقاستادیار دانشکده علوم انسانیشهریور 88- مرداد 90
دکتر زهرا کیاسالاریدکتری فیزیولوژیاستاد دانشکده پزشکی86 تا 88
دکتر زاهد غفاریدکتری علوم سیاسیدانشیار دانشکده علوم انسانی
دکتر احمد زواراندکتری ایمنی شناسیدانشیار دانشگاه تربیت مدرس