پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
مدیریت امور پژوهشی
 

 مدیریت امور پژوهشی از سال 74 تا کنون

 
  
  
  
  
  
دکتر سعیده رهبرپوردکتری مهندسی برق - الکترونیکاستادیار دانشکده فنی و مهندسیاز شهریور 98 تاکنونhttp://shahed.ac.ir/research/DocLib2/rahbarpour70.jpg
دکتر سیدحمید حاجی سیدجوادیدکتری ریاضیدانشیار دانشکده علوم پایهاسفند 96 -شهریور 98
دکتر محمدرضا جلالی ندوشندکتری پاتولوژیاستاد دانشکده پزشکیشهریور 96 - اسفند 96
دکتر مهدی بشیریدکتری مهندسی صنایعاستاد دانشکده فنی و مهندسیبهمن 95 - شهریور 96
دکتر محمدرضا جلالی ندوشندکتری پاتولوژیاستاد دانشکده پزشکیشهریور 90 - بهمن 95
دکتر محمدرضا فلاحدکتری حقوقاستادیار دانشکده علوم انسانیشهریور 88- مرداد 90
دکتر زهرا کیاسالاریدکتری فیزیولوژیاستاد دانشکده پزشکی86 تا 88
دکتر زاهد غفاریدکتری علوم سیاسیدانشیار دانشکده علوم انسانی
دکتر احمد زواراندکتری ایمنی شناسیدانشیار دانشگاه تربیت مدرس