پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

شرکت در همایش ها

شرح

شرکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در همایش های معتبر علمی که امور مربوط به صدور ماموریت اداری و نیز تسویه حساب مالی آن در دفتر مطالعات به انجام میرسد.

پیوستها

شرکت در همایش داخلی 95 .pdf    
شرکت در همایش داخلی 96 .pdf    
شرکت در همایش خارجی 93.docx    
شرکت در همایش خارجی 94.docx    
شرکت در همایش خارجی 95.pdf    
شرکت در همایش خارجی 96.pdf    
شرکت در همایش های خارجی 1389.pdf    
شرکت در همایش های خارجی 1391.pdf    
شرکت در همایش های خارجی 1392.doc    
شرکت در همایش های خارجی 82-88.pdf    
شرکت در همایش های خارجی 90.pdf    
شرکت در همایش های داخلی 1389.pdf    
شرکت در همایش های داخلی 1391.pdf    
شرکت در همایش های داخلی 1392.docx    
شرکت در همایش های داخلی 1393.docx    
شرکت در همایش های داخلی 1394.docx    
شرکت در همایش های داخلی 90.pdf    
شرکت در همایش های علمی خارجی 1397.pdf    
شرکت در همایش های علمی داخلی 1397.pdf    
شرکت درهمایش های داخلی 82-88.pdf    
ایجاد شده در 1390/10/27 10:33 ق.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
ویرایش شده در 1398/09/06 02:02 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani