پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
  
پیوستها
  
شرح
  
پیوست
فهرست همایش هایی که با نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردیده است.
  
پیوست
شرکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در همایش های معتبر علمی که امور مربوط به صدور ماموریت اداری و نیز تسویه حساب مالی آن در دفتر مطالعات به انجام میرسد.
  
پیوست
فهرست طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته دانشکده ها که در جلسات شورای پژوهش و فناوری اعلام گردیده است.
  
پیوست
فهرست اختراعات ثبت شده اعضای هیئت علمی دانشگاه در مراجع معتبر
  
پیوست
اعضای هیئت علمی منتخب در جشنواره ها
  
برای مشاهده مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه اینجا کلیک کنید.