پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

Lab_Equ_-s

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد
​​
خدمات تجهیزاتی و آزمایشگاهی:
 
واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در صورت نیاز می توانند با ارائه تقاضای کتبی به مرکز و با موافقت رئیس مرکز و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و کتابخانه­ ای دانشگاه بهره ­مند شوند. شیوه بهره­ مندی از این خدمات و هزینه مربوطه توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین می شود.