پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد

:

General-s

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد
خدمات عمومی و پشتیبانی:
 
مرکز رشد علاوه بر تامین نیروی انسانی برای ستاد مرکز، محل کار، به هر واحد فناور یک اتاق مجهز به تجهیزات اداری، کامپیوتر، و ملحقات، خط تلفن و اینترنت تعلق می گیرد. تاسیسـات گرمایش و سرمایش، نظافت، نگهبانی،  آبدارخانه، سالن انتظار و سالن جلســات به صورت مشتـرک می باشد.