پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
شرایط پذیرش
 ​
 
به منظور تصمیم­ گیری در خصوص تطابق فعالیت­های پیش بینی شده واحد با یکی از دوره­ های مرکز رشد و امکان استقرار واحد در مرکز رشد، وضعیت کلی حقوقی واحد، ارزشمندی ایده کاری، توانمندی تیم کاری و تطابق اهداف واحد با مأموریت­های مرکز رشد مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد. ارزیابی طرح پیشنهادی در دو مرحله انجام می­شود. در مرحله اول کلیات طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد و در صورت تصویب کلیات طرح ، مرحله دوم ارزیابی بر مبنای اطلاعات موجود در پرسشنامه مقدماتی پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه که از طرف متقاضی تکمیل شده و در اختیار این مرکز قرار گرفته انجام می شود و در صورت لزوم، از متقاضی جهت ارائه توضیحات بیشتر در جلسه شواری فناوری مرکز دعوت به عمل می­ آید تا دفاعیات لازم ارائه نماید.