پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اعضای شورای فناوری
 

 اعضای شورای فناوری

 
  
  
  
  
شهریار بیژنیدکتری مهندسی کامپیوتر، امنیت اطلاعاتاستادیار
حامد ساجدیدکتری مهندسی برق الکترونیکدانشیار
محمود فردوسی زادهدکتری مهندسی برق مخابراتدانشیار
پرویز اولیادکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکیاستاد
رضا محمد صالحیدکتری تخصصی قارچ شناسیاستادیار