پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
آیین نامه ها
 

 آیین نامه ها

 index.jpg​                                      آیین نامه وزارت علوم در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحد های فناوری                              
​​موافقت اصولی و مجوز تاسیس مرکز رشد دانشگاه شاهد


                                                                           آیین نامه داخلی مرکز رشد دانشگاه شاهد                                                                            آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری