پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 اعضای کمیته اخلاق

 
پیوستها
  
  
  
  
  
رئیس دانشگاهرئیس کمیته
  
معاون پژوهش و فناوریدبیر کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده پزشکیمدرس اخلاق پزشکی عضو کمیته
  
رئیس دانشکده علوم انسانیحقوقدان عضو کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانیروحانی عضو کمیته
  
رئیس دانشکده پزشکیمتخصص اپیدمیولوژی عضو کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده پزشکیپژوهشگر عضو کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکیپژوهشگر عضو کمیته
  
کارشناس دفتر پژوهش های کاربردینماینده جامعه عضو کمیته
اعضای کمیته اخلاق منوی وب پارت
اعضای کمیته اخلاق منوی وب پارت