پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 اعضای کمیته اخلاق

 
پیوستها
  
  
  
  
  
رئیس دانشگاهرئیس کمیته
  
معاون پژوهش و فناوریدبیر کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده پزشکیمدرس اخلاق پزشکی عضو کمیته
  
عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانیحقوقدان عضو کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و رئیس مرکز گزینشروحانی عضو کمیته
  
عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده پزشکیمتخصص اپیدمیولوژی عضو کمیته
  
عضو هیات علمی دانشکده پزشکیپژوهشگر عضو کمیته
  
عضو هیات علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده دندانپزشکیپژوهشگر عضو کمیته
  
کارشناس مدیریت امور پژوهشینماینده جامعه عضو کمیته
اعضای کمیته اخلاق منوی وب پارت
اعضای کمیته اخلاق منوی وب پارت