پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری پنجاه و نهمین جلسه کمیته اخلاق

​پنجاه و نهمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 9 آبانماه برگزار گردید. در این جلسه 15 طرحنامه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دانشکده های مربوطه ابلاغ گردید.

تاریخ انتشار

7/08/1396

تصویر خبر

پیوست: