پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

​پنجاه و هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 11مهرماه برگزار گردید. در این جلسه 19 طرحنامه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دانشکده های مربوطه ابلاغ گردید.

تاریخ انتشار

7/08/1396

تصویر خبر

پیوست: