پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: ارائه گواهینامه شرکت در دوره آنلاین اخلاق درپژوهش

عنوان

ارائه گواهینامه شرکت در دوره آنلاین اخلاق درپژوهش

طبق بخشنامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به لزوم آموزش پژوهشگران در خصوص استانداردهای اخلاق در پژوهش، لازم است تصویب طرح مجریان اصلی طرح های پژوهشی که بر روی آزمودنی انسانی و یا حیوانات آزمایشگاهی انجام می شوند و پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی که پایان ​نامه های آنها در حیطه موارد فوق می باشد، منوط به ارائه گواهینامه ی شرکت در دوره ی آنلاین اخلاق در پژوهش در سامانه دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس اینترنتی http://cme.tums.ac.ir/ که مورد تایید کمیته ملی است و یا سایر کارگاههایی که با مجوز کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی برگزار می شود باشند.

 

تاریخ انتشار

29/01/1394

تصویر خبر

پیوست: