پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری نود و چهارمین جلسه کمیته اخلاق

نود و چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 20 بهمن ماه 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار

02/27/2021

تصویر خبر

پیوست: