پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری نود و دومین جلسه کمیته اخلاق

نود و دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 8 دی ماه 1399 برگزار شد.​​​​​​تاریخ انتشار

01/02/2021

تصویر خبر

پیوست: