پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

ثبت کلیه کارآزمایی های بالینی در IRCT

به استحضار اعضای محترم هیات علمی گروه پزشکی می رساند طبق نامه معاونت تحقیقات و فناوری، کلیه کارآزمایی های بالینی ملزم به ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران به آدرس www.irct.ir می باشند.

ثبت کارآزمایی های بالینی در IRCT.pdfثبت کارآزمایی های بالینی در IRCT.pdf

تاریخ انتشار

28/10/1393

تصویر خبر

پیوست: