پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری نودمین جلسه کمیته اخلاق


نودمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 6 آبانماه 1399 برگزار شد.​​​​​​​

تاریخ انتشار

11/11/2020

تصویر خبر

پیوست: