پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 4 شهریور ماه 1399 برگزار شد.​​​​​​

تاریخ انتشار

09/02/2020

تصویر خبر

پیوست: