پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هشتاد و ششمین جلسه کمیته اخلاق

هشتاد و ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 9 تیر ماه 1399 برگزار شد.​​​​​​

تاریخ انتشار

09/02/2020

تصویر خبر

پیوست: