پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری هشتاد و چهارمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری هشتاد و چهارمین جلسه کمیته اخلاق

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 12 خرداد ماه 1399 برگزار شد.​​​​​

تاریخ انتشار

06/16/2020

تصویر خبر

پیوست: