پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هشتاد و سومین جلسه کمیته اخلاق

هشتاد و سومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1399 برگزار شد.​​​​

تاریخ انتشار

05/10/2020

تصویر خبر

پیوست: