پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه کمیته اخلاق

هفتاد و چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

04/30/2019

تصویر خبر

پیوست: