پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هشتاد و یکمین جلسه کمیته اخلاق

هشتاد و یکمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 7 بهمن 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

01/29/2020

تصویر خبر

پیوست: