پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هشتادمین جلسه کمیته اخلاق

هشتادمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 2 دیماه 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

12/25/2019

تصویر خبر

پیوست: