پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هفتاد و نهمین جلسه کمیته اخلاق

هفتاد و نهمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 13 آبانماه 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

11/06/2019

تصویر خبر

پیوست: