پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری هفتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری هفتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

​هفتاد و هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 1 مهرماه 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

09/25/2019

تصویر خبر

پیوست: