پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کمیته اخلاق

​هفتاد و هفتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 4 شهریور ماه 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

08/27/2019

تصویر خبر

پیوست: