پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هفتاد و ششمین جلسه کمیته اخلاق

​هفتاد و ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 10 تیر ماه 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

07/02/2019

تصویر خبر

پیوست: