پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه کمیته اخلاق

عنوان

برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه کمیته اخلاق

​هفتاد و پنجمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 3 تیر ماه 1398 برگزار شد.

تاریخ انتشار

06/25/2019

تصویر خبر

پیوست: