پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری هفتاد و سومین جلسه کمیته اخلاق

هفتاد و سومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 13 اسفندماه 1397 برگزار شد.

تاریخ انتشار

03/06/2019

تصویر خبر

پیوست: