پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و نهمین جلسه کمیته اخلاق

شصت و نهمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 7 آبانماه 1397 برگزار گردید.  ​​​

تاریخ انتشار

11/06/2018

تصویر خبر

پیوست: