پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و هشتمین جلسه کمیته اخلاق

شصت و هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 2 مهرماه 1397 برگزار گردید.  ​​

تاریخ انتشار

09/30/2018

تصویر خبر

پیوست: