پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و ششمین جلسه کمیته اخلاق

شصت و ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 4 تیرماه 1397 برگزار گردید.  

تاریخ انتشار

06/30/2018

تصویر خبر

پیوست: