پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی در سال 93

عنوان

دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی در سال 93

به اطلاع می رساند دومین جلسه کمتیه اخلاق در پژوهش پزشکی 20 خرداد ماه برگزار خواهدشد.​

تاریخ انتشار

12/03/1393

تصویر خبر

پیوست: