پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصت و پنجمین جلسه کمیته اخلاق

شصت و پنجمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 7 خردادماه 1397 برگزار گردید. در این جلسه 13 طرحنامه جدید  و 1طرحنامه اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به آدرس ایمیل مجریان ارسال گردید.​​​​

تاریخ انتشار

05/29/2018

تصویر خبر

پیوست: