پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری شصتمین جلسه کمیته اخلاق

شصتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در تاریخ 13 آذرماه برگزار گردید. در این جلسه 3 طرحنامه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دانشکده های مربوطه ابلاغ گردید.

تاریخ انتشار

25/10/1396

تصویر خبر

پیوست: