پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی

:

اخبار کمیته اخلاق دانشگاه: اولین جلسه کمیته اخلاق در دانشگاه در سال 93

عنوان

اولین جلسه کمیته اخلاق در دانشگاه در سال 93

اولین جلسه کمیته اخلاق در سال جاری 16 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.​

تاریخ انتشار

3/02/1393

تصویر خبر

پیوست: