پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

News News    65 2 سال پیش
Research Centers Research Centers    0 7 سال پیش
اخبار اخبار    7 2 سال پیش
اخبار پژوهشی اخبار پژوهشی    9 2 سال پیش
اخبار شورای پژوهشی اخبار شورای پژوهشی    0 9 ماه قبل
اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری    1 17 ماه قبل
اعتبار پژوهشی اعتبار پژوهشی    2 2 سال پیش
اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه    24 3 هفته پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 8 سال پیش
پایگاه ها پایگاه ها    5 2 سال پیش
پرتال ها پرتال ها    6 2 سال پیش
پژوهانه پژوهانه    3 2 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  15 2 سال پیش
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 8 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 8 سال پیش
دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی    21 3 هفته پیش
دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی    9 12 ماه قبل
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    4 2 سال پیش
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه    0 7 سال پیش
شورای چاپ و نشر شورای چاپ و نشر    0 7 سال پیش
صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی    7 2 هفته پیش
مدیران پژوهشی مدیران پژوهشی    7 3 هفته پیش
معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون    7 2 سال پیش
معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون    7 2 سال پیش
معرفی معاونت پژوهش و فناوری معرفی معاونت پژوهش و فناوری    0 7 سال پیش
همکاران معاونت پژوهشی همکاران معاونت پژوهشی    3 10 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 2 سال پیش
کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی    0 7 سال پیش
کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی    0 7 سال پیش