پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

News News    65 3 سال پیش
Research Centers Research Centers    0 8 سال پیش
اخبار اخبار    7 3 سال پیش
اخبار پژوهشی اخبار پژوهشی    9 3 سال پیش
اخبار شورای پژوهشی اخبار شورای پژوهشی    0 2 سال پیش
اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری    1 3 سال پیش
اعتبار پژوهشی اعتبار پژوهشی    2 3 سال پیش
اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه    23 2 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 9 سال پیش
پایگاه ها پایگاه ها    5 3 سال پیش
پرتال ها پرتال ها    5 14 ماه قبل
پژوهانه پژوهانه    3 3 سال پیش
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  12 14 ماه قبل
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 9 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 9 سال پیش
دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی    11 11 ماه قبل
دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی    9 2 سال پیش
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    4 3 سال پیش
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه    0 9 سال پیش
شورای چاپ و نشر شورای چاپ و نشر    0 9 سال پیش
صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی    7 16 ماه قبل
گزارش مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری گزارش مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری    11 11 ماه قبل
مدیران پژوهش و فناوری مدیران پژوهش و فناوری    6 6 هفته پیش
مدیران پژوهشی مدیران پژوهشی    7 2 ماه قبل
معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون    7 12 ماه قبل
معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون    7 3 سال پیش
معرفی معاونت پژوهش و فناوری معرفی معاونت پژوهش و فناوری    0 9 سال پیش
همکاران معاونت پژوهشی همکاران معاونت پژوهشی    4 2 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی    0 9 سال پیش
کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی    0 9 سال پیش