پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

News News    65 14 ماه قبل
Research Centers Research Centers    0 6 سال پیش
اخبار اخبار    7 17 ماه قبل
اخبار پژوهشی اخبار پژوهشی    9 17 ماه قبل
اخبار شورای پژوهشی اخبار شورای پژوهشی    0 3 ماه قبل
اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری    1 11 ماه قبل
اعتبار پژوهشی اعتبار پژوهشی    2 17 ماه قبل
اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه    21 3 ماه قبل
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 7 سال پیش
پایگاه ها پایگاه ها    5 17 ماه قبل
پرتال ها پرتال ها    6 17 ماه قبل
پژوهانه پژوهانه    3 17 ماه قبل
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  15 17 ماه قبل
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 7 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 7 سال پیش
دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی    18 2 هفته پیش
دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی    9 6 ماه قبل
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    4 17 ماه قبل
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه    0 7 سال پیش
شورای چاپ و نشر شورای چاپ و نشر    0 7 سال پیش
صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی    4 6 ماه قبل
مدیران پژوهشی مدیران پژوهشی    7 7 ماه قبل
معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون    7 17 ماه قبل
معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون    7 17 ماه قبل
معرفی معاونت پژوهش و فناوری معرفی معاونت پژوهش و فناوری    0 7 سال پیش
همکاران معاونت پژوهشی همکاران معاونت پژوهشی    3 4 ماه قبل
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 2 سال پیش
کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی    0 7 سال پیش
کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی    0 7 سال پیش