پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اداره امور پژوهش های دانشجویی
به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی در حوزه های مختلف دانش اداره امور پژوهش های دانشجویی دانشگاه شاهد تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد.
اهداف :
1-ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گیری از توانمندی های ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه
2-افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی و جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها
3-حمایت از فعالیت های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویاان در امر آموزش و پژوهش
4-تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه
5-تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان ببا بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی