پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

شوراي پژوهشي دانشگاه
شوراي پژوهش دانشگاه به منظور تدوين برنامه هاي پژوهش و تعيين راهكارهاي مناسب در راستاي اعتلاي پژوهش تشكيل مي شود، تركيب و وظايف آن به شرح زير مي باشد.

الف- تركيب شورا
شوراي پژوهش دانشگاه متشكل است از : معاونان آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه، معاونان پژوهش و فناوری دانشكده ها، رؤساي پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي، مديران ذيربط در امور پژوهش و فناوري، دو نفر از صاحبنظران و محققان دانشگاه به انتخاب شوراي دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه.

ب- وظايف شورا
سياستگذاري برنامه هاي پژوهشي، بررسي و تصويب طرح هاي تحقيقاتي و فناوري و نظارت بر حسن اجراي آنها، تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، تقويت مراكز اطلاع رساني، بررسي و تصويب فرصت هاي مطالعاتي، همكاري در پژوهش مداركردن آموزش، شناسايي و رفع موانع پژوهشي، كمك به تقويت فناوري ملي، ارزيابي و پيش بيني فناوري، برنامه ريزي جهت بهبود كيفيت كنفرانسها، مجلات علمي و بهره گيري از توان تخصصي و تجربيات انجمن هاي علمي در پيشبرد امور پژوهشي دانشگاه.

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها.pdfآیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها.pdf

 

 

 اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه

 
  
  
دکتر زهرا کیاسالاریمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس جلسه)
دکتر مهدی بشیریسرپرست دفتر مطالعات و تحقیقات (دبیر جلسه)
دکتر جلال نظرزادهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر پرویز اولیاءنماینده رئیس دانشگاه
دکتر حمیدرضا بخشیمدیرکل دفتر پژوهش های کاربردی
رضا محمدصالحیمدیر داخلی ستاد مراکز تحقیقاتی
دکتر حمزه علی نورمحمدیرئیس کتابخانه مرکزی
مهدی کاشانی مهررئیس مرکز چاپ و نشر
دکتر پروین رهنمامعاون پژوهش و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر رضا صداقتمعاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی
دکتر فرید عباسیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده دندانپزشکی
دکتر حسین زمانیهامعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی
دکتر حمیدرضا نویدیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه
دکتر علیرضا رضازادهمعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی
دکتر سروش اخلاقیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی
دکتر پرویز حاصلیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده هنر
دکتر سیدجلال طباطباییرئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
دکتر سیدکاظم فروتنمدیر گروه پژوهشی بهداشت خانواده
دکتر محسن ناصریرئیس مرکز تحقیقات طب سنتی
دکتر طوبی غضنفریرئیس مرکز تحقیقات  تنظیم پاسخ های ایمنی
دکتر رضا افشاررئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دکتر محمد منثوریمسئول اداره امور پژوهش های دانشجویی