پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

شوراي پژوهشي دانشگاه
شوراي پژوهش دانشگاه به منظور تدوين برنامه هاي پژوهش و تعيين راهكارهاي مناسب در راستاي اعتلاي پژوهش تشكيل مي شود، تركيب و وظايف آن به شرح زير مي باشد.

الف- تركيب شورا
شوراي پژوهش دانشگاه متشكل است از : معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه، معاونان پژوهش و فناوری دانشكده ها، رؤساي پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي، مديران ذيربط در امور پژوهش و فناوري، دو نفر از صاحبنظران و محققان دانشگاه به انتخاب شوراي دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه.

ب- وظايف شورا
سياستگذاري برنامه هاي پژوهشي، بررسي و تصويب طرح هاي تحقيقاتي و فناوري و نظارت بر حسن اجراي آنها، تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، تقويت مراكز اطلاع رساني، بررسي و تصويب فرصت هاي مطالعاتي، همكاري در پژوهش مداركردن آموزش، شناسايي و رفع موانع پژوهشي، كمك به تقويت فناوري ملي، ارزيابي و پيش بيني فناوري، برنامه ريزي جهت بهبود كيفيت كنفرانسها، مجلات علمي و بهره گيري از توان تخصصي و تجربيات انجمن هاي علمي در پيشبرد امور پژوهشي دانشگاه.

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها.pdfآیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها.pdf

 

 

 اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه

 
  
  
دکتر زهرا کیاسالاریمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس جلسه)
دکتر سیدحمید حاجی سیدجوادیمدیر امور پژوهشی (دبیر جلسه)
دکتر علیرضا بهرادمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر پرویز اولیاءنماینده رئیس دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دکتر شهریار بیژنیمدیرکل دفتر امور فناوری و پژوهش های کاربردی
رضا محمدصالحیمدیر داخلی ستاد مراکز تحقیقاتی
دکتر حمزه علی نورمحمدیرئیس کتابخانه مرکزی
مهدی کاشانی مهررئیس مرکز چاپ و نشر
دکتر معصومه حیدریمعاون پژوهش و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر علیرضا عزیززاده دلشادمعاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی
دکتر محمدرضا حکیمانهمعاون پژوهش و فناوری دانشکده دندانپزشکی
دکتر حسین زمانیهامعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی
دکتر حمیدرضا نویدیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه
دکتر حبیب عباسی پورمعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی
دکتر سروش اخلاقیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی
دکتر عبدالرضا چارئیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده هنر
دکتر سیدجلال طباطباییرئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
دکتر محسن ناصریرئیس مرکز تحقیقات طب سنتی
دکتر طوبی غضنفریرئیس مرکز تحقیقات  تنظیم پاسخ های ایمنی
دکتر محمد منثوریمسئول اداره امور پژوهش های دانشجویی
دکتر محمدرضا جلالی ندوشننماینده رئیس دانشگاه
دکتر مرجان حشمتیسرپرست کمیته تحقیقاتی دانشجویی
دکتر محمود فردوسی زادهرئیس پژوهشکده فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات
دکتر محسن فرمهینی فراهانیمعاون فرهنگی