پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 شورای چاپ و نشر

 
شوراي چاپ و نشر
 وظيفه ‌چاپ ‌و نشر و سياستگذاري در چهارچوب مقررات عمومي دانشگاه به عهده شوراي چاپ و نشر است.
 اعضاي شورا عبارتند از:
الف. معاون پژوهشي دانشگاه
ب. معاون فرهنگي دانشگاه
ج. مديركل دفتر مطالعات و تحقيقات دانشگاه
د. رئيس مركز چاپ و انتشارات دانشگاه
ه‍. معاون پژوهشي دانشكده مرتبط با اثر مورد بررسي
و. دو نفر صاحبنظر و آشنا به‌امور چاپ و نشر به پيشنهاد معاونت پژوهشي.

وظايف و اختيارات شورا
- تعيين و تصويب برنامه و خط مشي سالانه مركز در چهارچوب سياست‌هاي كلي دانشگاه
 
- بررسي، ارزيابي، اظهارنظر تعيين امتياز پژوهشي و تصويب يا رد كليه آثار پيشنهادي و ارائه شده به مركز

- تعيين تيراژ آثار با در نظر داشتن تقاضاي بازار و يا نياز دانشگاه

- تعيين و تصويب مقررات مراحل نشر و قيمت گذاري

 راي‌گيري در غياب صاحب‌ اثر انجام مي‌گيرد.