پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی

 
كميته تحقيقات دانشجويي دانشجویان گروه علوم پزشکی دانشگاه شاهد تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليتهاي پژوهشي و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي كشور، مطابق با رسالتهاي دانشگاه شاهد و بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه شاهد فعاليت مي‌كند.
 

 

 

 

 

 

 صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  


 

 دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست