پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

Medical Students Research Committe

اجرای سریع

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی

 
كميته تحقيقات دانشجويي دانشجویان گروه علوم پزشکی دانشگاه شاهد تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليتهاي پژوهشي و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي كشور، مطابق با رسالتهاي دانشگاه شاهد و بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه شاهد فعاليت مي‌كند.
 

 

 

 

 

 

 صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  


 

 دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست