پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اجرای سریع

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
رحيم عليزادهتصحيحي بر مقاله توسيعي از نامساوي هاگروپ-هارپ -- Corrigendum to “An extension of Haagerup-Harpe inequality”Linear Algebra Appl. 577 (2019) 69–772020/08/22لینک
مصطفي مسعوديانواکاوي نظريه حکومتي‌بودن تعيين اصناف ديه نفس با رويکردي انتقادي به ماده 549 قانون مجازات اسلامي -- Investigating the theory of Governmental Determining of Diya guilds With a view to Article 549 of the Islamic Penal Code2020/06/21لینک
مهدي بشيري -- Electrical Power System Resilience Assessment: A Comprehensive Approach2020/06/04لینک
عارف درودي -- Electrical Power System Resilience Assessment: A Comprehensive Approach2020/06/04لینک
اميد صفرزادهبهينه‌سازي چيدمان مجتمع‌هاي سوخت يک راکتور PWR با استفاده از الگوريتم PESA-II و در نظر گرفتن پارامترهاي نوتروني و ترموهيدروليکي -- Loading pattern optimization of a PWR reactor fuel assemblies using PESA-II algorithm by considering neutronic and thermal-hydraulic parameters2020/06/02لینک
حسين دهقانBioassay screening of 12 Iranian plants and detection of antibacterial compounds from Heracleum persicum using a TLC bioautography method -- Bioassay screening of 12 Iranian plants and detection of antibacterial compounds from Heracleum persicum using a TLC bioautography method2020/05/30لینک
حشمت اميديStudy of morphophysiological and phytochemical effects of using micronutrients (iron, zinc and zinc saltsilic acid) on some seed vigor indexes, quantitative and qualitative performance of stevia (Stevia reaudiana Bert.) In different diets -- Study of morphophysiological and phytochemical effects of using micronutrients (iron, zinc and zinc saltsilic acid) on some seed vigor indexes, quantitative and qualitative performance of stevia (Stevia reaudiana Bert.) In different diets2020/05/26لینک
مجيد بياتA lightweight and secure two-factor authentication scheme for wireless body area networks in health-care IoT -- A lightweight and secure two-factor authentication scheme for wireless body area networks in health-care IoT2020/05/25لینک
محمدباقر غزنوي قوشچي -- A New Side-Channel Attack on Reduction of RSA CRT Montgomery Method Based2020/05/25لینک
رسول محمدجعفريبررسي ديدگاه امام خميني درباره مرسلات فقهي شيخ صدوق -- Review of Imam Khomeinis View about Sheikh Sadouqs Mursalat of Jurisprudence2020/05/23لینک
ناهيد رژهاثير برنامه خود مديريتي مبتني بر مدل 5A بر خودکارامدي سالمندان مبتال به ديابت -- Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain2020/05/19لینک
مجيده هروي کريموياثير برنامه خود مديريتي مبتني بر مدل 5A بر خودکارامدي سالمندان مبتال به ديابت -- Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain2020/05/19لینک
فرح کريمي -- Two distinct time dependent strategic mechanisms used by Chlorella vulgaris in response to gamma radiation2020/05/19لینک
داريوش طالعي -- Two distinct time dependent strategic mechanisms used by Chlorella vulgaris in response to gamma radiation2020/05/19لینک
داريوش طالعياثر قطع ابياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه ارقام مختلف سورگوم دانه اي -- Effect of drought stress on yield and yield components of grain sorghum2020/05/19لینک
سولماز نوراباديبررسي چگونگي انطباق سرفصل دروس تخصصي کارشناسي علوم تربيتي با اسناد بالادستي (سند چشم انداز1404، سند نقشه علمي جامع کشور، سند دانشگاه اسلامي) -- Conforming Educational Science Headlines in Bachelors Degree with Upstream Documents (Iran’s 20-Year Vision Plan, Comprehensive Scientific Plan of the Country, Islamic University Document)2020/05/19لینک
سولماز نورابادي موانع اجرايي در اموزش مجازي در دانشگاه پيام نور در ايران -- Implementation barriers in virtual education in Payame Noor University in Iran2020/05/18لینک
سيدشجاع الدين شايقبررسي شيوع بي دنداني کامل در جمعيت بالاي 35 سال ايران پس از سال 2000 – مقاله مروري -- Prevalence of Complete Edentulism in Individuals at Least 30 Years Old in Iran since 2000: A Systematic Review2020/05/16لینک
ميترا عيسائيبررسي شيوع بي دنداني کامل در جمعيت بالاي 35 سال ايران پس از سال 2000 – مقاله مروري -- Prevalence of Complete Edentulism in Individuals at Least 30 Years Old in Iran since 2000: A Systematic Review2020/05/16لینک
سيدمحمدرضا حکيمانهبررسي شيوع بي دنداني کامل در جمعيت بالاي 35 سال ايران پس از سال 2000 – مقاله مروري -- Prevalence of Complete Edentulism in Individuals at Least 30 Years Old in Iran since 2000: A Systematic Review2020/05/16لینک
ناهيد رژهReflexology versus Aromatherapy Massage for Relieving Anxiety and Depression in Hospitalized Older Women: A Randomized Clinical Trial -- Reflexology versus Aromatherapy Massage for Relieving Anxiety and Depression in Hospitalized Older Women: A Randomized Clinical Trial2020/05/16لینک
مجيده هروي کريمويReflexology versus Aromatherapy Massage for Relieving Anxiety and Depression in Hospitalized Older Women: A Randomized Clinical Trial -- Reflexology versus Aromatherapy Massage for Relieving Anxiety and Depression in Hospitalized Older Women: A Randomized Clinical Trial2020/05/16لینک
ناهيد رژهبررسي رابطه فراواني و اتيولوژي کشيدن دندانها با عوامل دموگرافيک و وضعيت بهداشتي در بزرگسالان -- Investigating the Relationship Between Frequency and Etiology of Tooth Extraction with Demographic Factors and Health Status in Adults2020/05/16لینک
مژگان فايضيبررسي رابطه فراواني و اتيولوژي کشيدن دندانها با عوامل دموگرافيک و وضعيت بهداشتي در بزرگسالان -- Investigating the Relationship Between Frequency and Etiology of Tooth Extraction with Demographic Factors and Health Status in Adults2020/05/16لینک
داريوش طالعياثرات فيزيولوژيکي و مولکولي ذرات نانو نقره روي خرفه -- Physiological and Molecular Effects of Silver Nanoparticles Exposure on Purslane (Portulaca oleracea L.)2020/05/14لینک
مهدي موحدي بکنظر«فقه تعاملات اجتماعي» يا نگاهي ديگر به هدف، روش و گستره موضوعي دانش اقتصاد -- Jurisprudence of Social Interactions, Or Another Look at the Purpose , Method and Subject Area of Economics 2020/05/09لینک
محمدجواد رضايي«فقه تعاملات اجتماعي» يا نگاهي ديگر به هدف، روش و گستره موضوعي دانش اقتصاد -- Jurisprudence of Social Interactions, Or Another Look at the Purpose , Method and Subject Area of Economics 2020/05/09لینک
ياور شرفياثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکيب اسيدهاي چرب روغن زيتون رقم ماري -- Effects of radiation reflactants on the oil content and fatty acids profile of olive cultivar Mary2020/05/07لینک
حشمت اميديGermination of Catharanthis roseus L. responds differently to salinity stress depending on seed priming pretreatments -- Germination of Catharanthis roseus L. responds differently to salinity stress depending on seed priming pretreatments2020/05/05لینک
ياور شرفيتاثير کشت ريشه منقسم در مقادير مختلف رطوبتي بر رشد و وضعيت تغذيه¬اي درختان سيب گلاب کهنز روي پايه M9 -- Effect of split root systems and moisture content on the growth, physiological characteristics and nutrient status of apple trees “Golabe-Kohanz” on M92020/05/04لینک
مصطفي مسعوديان تاثير حاشيه نشيني بر بزهکاري کودکان (مطالعه ميداني بر کودکان کانون اصلاح و تربيت استان کرمان) -- The Impact of Marginalization on Children’s Delinquency (Field Study: Children in the Correction and Rehabilitation Center of Kerman Province of Iran)2020/05/04لینک
ياور شرفيبررسي کشت ريشه منقسم همراه با قارچ و ايجاد شرايط هيدروپونيک در درختان هلو جهت بهبود کارايي جذب اب در اراضي کم بازده -- Evaluation of split root system followed by semi-hydroponic conditions and fungi in peach trees to improve water uptake efficiency in low yield lands2020/05/03لینک
عليرضا بهرادطبقه بندي و بازشناسي اشکال سه بعدي با استفاده از ويژگيهاي محلي منظرهاي مدل و بازنمايي تنک توصيفگرهاي شکل -- Three-Dimensional Shape Recognition and Classification Using Local Features of Model Views and Sparse Representation of Shape Descriptors2020/04/30لینک
احسان موسوي خانقاهدي تي اچ ام ام مديريت توزيع بار کلان مقياس: مدل مارکوف پنهان زمان گسسته براي مديريت توزيع بار در سيستم هاي کلان مقياس توزيع شده -- DTHMM ExaLB: discrete-time hidden Markov model for load balancing in distributed exascale computing environment2020/04/26لینک
حشمت اميديDetermination of optimum concentration and time of pre-treatment with plant growth regulators on germination indices of Catharanthus roseus seed -- Determination of optimum concentration and time of pre-treatment with plant growth regulators on germination indices of Catharanthus roseus seed2020/04/26لینک
رسول محمدجعفريامادگي دفاعي از منظر نهج‌البلاغه با تاکيد بر مولفه‌هاي مَنِشي سرمايه‌ انساني -- Defense Readiness from Nahj al-Bal?ghas Perspective with Emphasis on the Characteristic Components of Human Capital2020/04/24لینک
ياور شرفيمطالعه سازگاري بين برخي ارقام و ژنوتيپ¬هاي البالو با استفاده از روش فلورسنس ميکروسکوپي -- Study of the compatibility relationships among some sour cheery cultivars and genotypes using florescence microscopy2020/04/23لینک
سيامک کرم زاده رهيافت دادگاه‌هاي داخلي پيرامون تحريم‌هاي شوراي امنيت در مورد ايران: مطالعه موردي اراي دادگاههاي سنگاپور، بريتانيا و هلند -- Domestic Courts Approaches in the Enforcement of the Security Council Sanctions on Iran: Case Study of Singapore, the United Kingdom and the Netherlands2020/04/21لینک
سعيد اسدياعتبارسنجي شاخص هاي نواوري در دانشگاه هاي ايران بر اساس شاخص هاي نواوري دانشگاه هاي جهان -- 2020/04/21لینک
لاله صمدياعتبارسنجي شاخص هاي نواوري در دانشگاه هاي ايران بر اساس شاخص هاي نواوري دانشگاه هاي جهان -- 2020/04/21لینک
ناهيد رژهارتباط فشار بار مراقبتي با ويژگي هاي جمعيت شناختي مراقبان سالمندان مبتلا به الزايمر -- Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimers Elderly2020/04/19لینک
مجيده هروي کريمويارتباط فشار بار مراقبتي با ويژگي هاي جمعيت شناختي مراقبان سالمندان مبتلا به الزايمر -- Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimers Elderly2020/04/19لینک
حشمت اميديQuality Components and plant growth secondary metabolites….. -- Quality Components and plant growth secondary metaboli:2020/04/19لینک
حشمت اميديMorphological Properties of Catharanthus roseus L. Seedlings Affected by Priming Techniques Under Natural Salinity Stress Article Sub-Title -- Morphological Properties of Catharanthus roseus L. Seedlings Affected by Priming Techniques Under Natural Salinity Stress Article Sub-Title 2020/04/19لینک
ناهيد طالبيمقايسه تاثير تمرينات مقاومتي سنتي و مقاومتي کراس فيت بر شاخص توده خالص و شاخص توده چربي زنان بزرگسال داراي اضافه وزن -- Comparison2020/04/18لینک
دکتر مهدي نادريراهبردهاي پيشرو در پساچهل سالگي انقلاب اسلامي (تبيين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي) -- Leading Strategies in the Aftermath fortieth of the Islamic Revolution (Explaining the Second Step of the Islamic Revolution Statement)2020/04/18لینک
شهره پيرانيراهبردهاي پيشرو در پساچهل سالگي انقلاب اسلامي (تبيين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي) -- Leading Strategies in the Aftermath fortieth of the Islamic Revolution (Explaining the Second Step of the Islamic Revolution Statement)2020/04/18لینک
اميد صفرزادهStudy the effects of various parameters on hydrogen production in the WWER1000/V446 -- Study the effects of various parameters on hydrogen production in the WWER1000/V4462020/04/17لینک
حشمت اميديThe effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress -- The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress2020/04/16لینک
داريوش طالعيافزايش توليد استويوزايد در گياه استويا در اثر القاي پلي پلوئيدي -- Improving productivity of steviol glycosides in Stevia rebaudiana via induced polyploidy2020/04/15لینک
1 - 50 Next Last Page