پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
سعيد اسديمشارکت و تبادل اسناد بين کتابداران در اجتماعات مجازي: مورد مطالعه LIS -- Collaboration and document exchange among librarians in virtual communities: A case study of LIS Group2018/06/01Saeidلینک
رسول محمدجعفريبررسي و تحليل روايات بدا در امامت اسماعيل بن صادق(ع) -- Investigating and analyzing the narrations of Bada in the Imamate of Ismail Bin Sadiq(as)2018/04/21رسول محمدجعفریلینک
محمدحسن ميرزامحمديپيش بيني احساس تنهايي در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود ، معنويت ، و سبک زندگي اسلامي -- 2018/04/09مهرداد اختیاری صادق ، محسن ایمانی نایینی ، و محمد حسن میرزامحمدی لینک
حميد مسلميبهبود روش اجزاي محدود بسط يافته در اناليز مسايل ترک با توليد مجدد شبکه -- Improving the extended finite element method in the crack problems via the remeshing process2018/03/21کامران مدبر، حمید مسلمیلینک
رسول محمدجعفريبررسي و تحليل نظريه خواجه نصير الدين طوسي در عقيده بدا -- بررسي و تحليل نظريه خواجه نصير الدين طوسي در عقيده بدا2018/03/17رسول محمدجعفری، وحید داوری چهاردهلینک
پرويز اوليا -- Effect of Saccharomyces boulardii Extract on SAP2 Gene Expression and Antifungal Susceptibility of Candida albicans2018/03/15Reza Mohammad Salehi, Mansour Bayat, Parviz Owlia, Seyed Latif Mousavi Gargari, Seyed Jamal Hashemi لینک
سيدلطيف موسوي گرگري -- Effect of Saccharomyces boulardii Extract on SAP2 Gene Expression and Antifungal Susceptibility of Candida albicans2018/03/15Reza Mohammad Salehi, Mansour Bayat, Parviz Owlia, Seyed Latif Mousavi Gargari, Seyed Jamal Hashemi لینک
ثريا قطبيواکاوي باورهاي بنيادين در روايات تفسيري سوره مومنون -- An Analysis of the Fundamental Beliefs in Exegetical Traditions of ‎Surah Al-Muminun (The Believers)2018/03/15زهرا عمرانی پور، ثریا قطبیلینک
هاجر قهرماني گليک تابع فاصله براي محاسبه بر روي مجموعه هاي متناهي از فضاهاي اقليدسي -- A Distance Function for Computing on Finite Subsets of Euclidean Spaces2018/03/15Hajar Ghahremani-Gol, Farzad Didehvar, Asadollah Razaviلینک
امير حسين اميري -- Estimating the Time of a Step Change in the Multivariate-attribute Process Mean using ANN and MLE2018/03/14Amiri, A., Maleki, M.R., Sogandi, F. لینک
اصغر هادويجايگاه حديث در تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقران -- The position of hadith in commentary Explanation of the agreement between the Hadith and the Quran2018/03/13حسین محققی، رسول محمدجعفری، اصغر هادویلینک
رسول محمدجعفريجايگاه حديث در تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقران -- The position of hadith in commentary Explanation of the agreement between the Hadith and the Quran2018/03/13حسین محققی، رسول محمدجعفری، اصغر هادویلینک
امير رستگار خالدمطالعة تندرستي اجتماعي زنان شهر کاشان -- Study of social well-being of women in Kashan2018/03/11مسعود سلمانی بیدگلی و محسن افشارنسبلینک
ناهيد رژهاعتباريابي نسخه فارسي پرسشنامه درک پيري )APQ( -- Validation of the Persian version of Aging Perceptions Questionnaire (APQ)2018/03/10 مژگان میرعمادی ، مجیده هروی کریموی ناهید رژه ، سید حمید شریف نیا ، علی منتظری لینک
مجيده هروي کريموياعتباريابي نسخه فارسي پرسشنامه درک پيري )APQ( -- Validation of the Persian version of Aging Perceptions Questionnaire (APQ)2018/03/10 مژگان میرعمادی ، مجیده هروی کریموی ناهید رژه ، سید حمید شریف نیا ، علی منتظری لینک
سيده نفيسه ال محمدمدل غير متقارن مارکوف سوييچ گارچ: پايداري و پيش بيني -- Markov switching asymmetric GARCH model: stability and forecasting2018/03/10سیده نفیسه ال محمد، سعیدرضاخواه، ساسان حسینعلیزادهلینک
معصومه حيدريمديريت در فضاي مجازي و بهبود تغذيه در سه ماهه سوم دوران بارداري -- Management in virtual space and improving nutrition in the third trimester of pregnancy 2018/03/07ازیتا کیانی اسیابر - فرخنده امین شکروی- معصومه حیدریلینک
آزيتا کياني آسيابرمديريت در فضاي مجازي و بهبود تغذيه در سه ماهه سوم دوران بارداري -- Management in virtual space and improving nutrition in the third trimester of pregnancy 2018/03/07ازیتا کیانی اسیابر - فرخنده امین شکروی- معصومه حیدریلینک
عارف دروديتاثير مدلسازي ديناميکي بار بر پايداري شبکه و تخمين پاراامترهاي مدل ديناميکي انتخابي با فيلتر کالمن -- 2018/03/06عارف درودی - هانیه نوریلینک
سعيد صفري ارايه مدلي جهت سنجش و ارزيابي عملکرد صنعت هتلداري ( رويکرد تلفيقي DEA-BSC) -- (A performance evaluation model for hotel industry in IRAN (DEA-BSC Integrated approach2018/03/06زهره زندیه، سعید صفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زادهلینک
مصطفي قاضي زاده ارايه مدلي جهت سنجش و ارزيابي عملکرد صنعت هتلداري ( رويکرد تلفيقي DEA-BSC) -- (A performance evaluation model for hotel industry in IRAN (DEA-BSC Integrated approach2018/03/06زهره زندیه، سعید صفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زادهلینک
ناصر يزداني ارايه مدلي جهت سنجش و ارزيابي عملکرد صنعت هتلداري ( رويکرد تلفيقي DEA-BSC) -- (A performance evaluation model for hotel industry in IRAN (DEA-BSC Integrated approach2018/03/06زهره زندیه، سعید صفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زادهلینک
راشد صحرائيانبرنامه‌ريزي خاکستري و صحيح براي يک مساله يکپارچه زمان‌بندي و انتخاب پروژه با داده‌هاي فاصله -- A hybrid integer grey programming for an integrated problem of project selection and scheduling with interval data2018/03/05هما امیریان، راشد صحراییانلینک
ناهيد رژهمقايسه اثر بخشي اموزش با مولاژ و رسانه تصويري بر سطح دانش، نگرش و عملکرد بهداشت دهان و دندان نوجوانان -- Comparison of the Efficacy of Electronic and Moulage Dental Training Models on Adolescents2018/03/05هادی یوسفوند 1، مژگان فایضی 2، فریال طالقانی 3، *، طاهره بهرامی 4، ناهید رژه 5لینک
فريال طالقانيمقايسه اثر بخشي اموزش با مولاژ و رسانه تصويري بر سطح دانش، نگرش و عملکرد بهداشت دهان و دندان نوجوانان -- Comparison of the Efficacy of Electronic and Moulage Dental Training Models on Adolescents2018/03/05هادی یوسفوند 1، مژگان فایضی 2، فریال طالقانی 3، *، طاهره بهرامی 4، ناهید رژه 5لینک
مژگان فايضيمقايسه اثر بخشي اموزش با مولاژ و رسانه تصويري بر سطح دانش، نگرش و عملکرد بهداشت دهان و دندان نوجوانان -- Comparison of the Efficacy of Electronic and Moulage Dental Training Models on Adolescents2018/03/05هادی یوسفوند 1، مژگان فایضی 2، فریال طالقانی 3، *، طاهره بهرامی 4، ناهید رژه 5لینک
امير حسين اميري -- Phase I Monitoring of Social Networks Based on Poisson Regression Profiles2018/03/05Fotuhi, H., Amiri, A., Maleki, M.R.لینک
حشمت اميدي -- Nitrogen fertilizer levels and sowing date effects on popcorn (ksc 604 pc) yield components2018/03/04BABAK PEYKARESTAN* , SEYED MOHAMMAD REZA SEIFY,ALI MOHAMMAD MODARES SANAVI AND HESHMATOLLAH OMIDI لینک
ناصر يزدانيتاثير دين در تحقق بازاريابي سبز برپايه اقتصاد اسلامي -- The Impact of Religion to Realizing Green Marketing Based to Islamic Economy 2018/03/02ناصر یزدانی، فاطمه گلیلینک
آيت اله سعيدي زادهبررسي اثر کنترل کنندگي عصاره برگ گياهان رازيانه (Foeniculum vulgaris) و گزنه (Urtica dioica) در برابر نماتد مولد گره ريشه ) (Meloidogyne javanica در گياه خيار سبز -- Study on the control effect of fennel (Foeniculum vulgaris) and stinging nettle leaf (Urtica dioica) extract against root knot nematode in green cucumber plant2018/03/01نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده لینک
سيدلطيف موسوي گرگري -- Immunogenicity of enterotoxigenic Escherichia coli outer membrane vesicles encapsulated in chitosan nanoparticles2018/03/01Nafiseh Noroozi 1, Seyed Latif Mousavi Gargari 1*, Shahram Nazarian 2, Samaneh Sarvary 1, Razieh Rezaei Adriani 1لینک
سيد ميثم موسويرويکرد تصميم گيري گروهي فازي براي تعيين اهميت معيارهاي تشکيل دهنده شاخص عملکرد ريسک پروژه تحت شرايط عدم قطعيت -- 2018/03/01امیر محمد حمزه، سید میثم موسویلینک
عليرضا بهراداشکارسازي فشرده سازي مجدد در ويديوهاي با ماتريس کوانتيزاسيون يکسان و ساختار GOP سنکرون شده -- Detecting double compressed MPEG videos with the same quantization matrix and synchronized group of pictures structure2018/02/28Javad Abbasi Aghamaleki and Alireza Behradلینک
ناصر يزدانيتاثير جامعه پذيري برند در شبکه هاي اجتماعي بر وفاداري مشتريان به برند ( مورد مطالعه : مشتريان بانک تجارت ) -- Impact of brand community in social networks on customer loyalty to brand (Case Study: Customers of the Tejarat Bank)2018/02/28فاطمه گلی، ناصر یزدانیلینک
امير حسين اميري -- The Effect of Parameter Estimation on Phase II Monitoring of Poisson Regression Profiles2018/02/27Maleki, M.R., Castagliola, P., Amiri, A., Khoo, M.B.C. لینک
ناهيد رژه -- The Effect of Individual Hope Therapy Program on Reduction of Depression in Elderly Patients with Unstable Angina Hospitalized in Cardiac Care Unit2018/02/24Masoomeh Mozooni, Majideh Heravi-Karimooi * , Nahid Rejeh , Mohamad Ali Rahmani and Hamid Sharif Nia لینک
مجيده هروي کريموي -- The Effect of Individual Hope Therapy Program on Reduction of Depression in Elderly Patients with Unstable Angina Hospitalized in Cardiac Care Unit2018/02/24Masoomeh Mozooni, Majideh Heravi-Karimooi * , Nahid Rejeh , Mohamad Ali Rahmani and Hamid Sharif Nia لینک
محمدجواد شيخبررسي تاثير قابليت فناوري اطلاعات و قابليت ارتباط با مشتري بر روي عملکرد با نقش ميانجي ظرفيت جذب )مطالعه موردي: شعب غرب بانک ملي تهران( -- 2018/02/24محمد جواد شیخ-بهمن یزدانفرلینک
محمدعلي دوستاريNEMR: يک مقاوم سازي در برابر حمله DPA به روش غيرهمفاصله سازي بر روي بخش کاهش ماژولار الگوريتم RSA پياده سازي شده به روش CRT (روش باقي مانده چيني) -- NEMR: A Nonequidistant DPA Attack-Proof of Modular Reduction in a CRT Implementation of RSA2018/02/23سامان کاییدی و محمد علی دوستاری و محمدباقر غزنوی قوشچیلینک
محمدباقر غزنوي قوشچيNEMR: يک مقاوم سازي در برابر حمله DPA به روش غيرهمفاصله سازي بر روي بخش کاهش ماژولار الگوريتم RSA پياده سازي شده به روش CRT (روش باقي مانده چيني) -- NEMR: A Nonequidistant DPA Attack-Proof of Modular Reduction in a CRT Implementation of RSA2018/02/23سامان کاییدی و محمد علی دوستاری و محمدباقر غزنوی قوشچیلینک
عليرضا حبيبي -- New Spread Plasticity Model for Reinforced Concrete Structural Elements Accounting for Both Gravity and Lateral Load Effects2018/02/22Mehdi Izadpanah, Ali Reza Habibiلینک
امير حسين اميري -- Self-starting Control Charts for Monitoring Logistic Regression profiles2018/02/21Khosravi, P., Amiri, A., لینک
محمدباقر غزنوي قوشچييک روش کنترل حالت RRAM در حوزه زمان با دقت بالا -- A high-precision time-domain RRAM state control approach2018/02/21علی اصغر باقری سولا و محمد باقر غزنوی قوشچیلینک
علي حسن نياواکاوي معناي رجل مطلوب در حديث عنوان بصري -- Exploring The Meaning of “Rajulun Matlub” in The Tradition of ‘Unw?n Ba?r?2018/02/20علی حسن نیا، محسن خاتمیلینک
عليرضا حبيبي -- Development of an optimum mix design method for self-compacting concrete based on experimental results2018/02/20Alireza Habibi, Jian Ghomashiلینک
حشمت اميدي -- Canola seed germination and seedling growth in response to saline condition and bio-priming2018/02/17Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi1 , Heshmat Omidi1 , Elnaz Mohammadian2 and Milad Hemmatiلینک
اورنگ خادمياثر پوششهاي سلوفان و کيتوزان بر ويژگيهاي کيفي و انبارماني فلفل دلمهاي رقم کاليفرنيا واندر -- Effect of Cellophane and Chitosan Coatings on Qualitative and Biochemical Characteristics of Sweet Pepper, Cultivar “California wonder” during Storage2018/02/16میثم محمدی، مهدی صیدی و اورنگ خادمی لینک
امير حسين اميري -- New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Profiles2018/02/15Ghashghaei, R., Amiri, A., Khosravi, P. لینک
حميدرضا عظيمي ليسارکاشت ايمپلنت در ساکت تازه بدون اماد ه سازي ساکت -- implant placement in fresh socket without preparation2018/02/15حمید رضا عظیمیلینک
حامد کرمينظام حقوقي حاکم بر اموال نيروهاي مسلح -- 2018/02/14حامد کرمی امین مختاری دستناییلینک
1 - 50 Next Last Page