پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
حبيب عباسي پور -- Selected demographic data of the bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi L. on the corn, Zea mays L. at different temperatures2020/01/20لینک
سيامک کرم زادهحاشيه صلاحديدي در اجراي قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت: بررسي موردي ايران -- Margin of Appreciation in the Enforcement of the SC Sanction Resolutions: Case Study of Iran2019/10/12لینک
سولماز نوراباديارزشيابي روش هاي تدريس پيشنهادي کتاب راهنماي معلم رياضي پايه ششم بر اساس الگوي ارزشيابي سيپ در نظام اموزشي ايران -- Evaluation the Proposed Teaching Methods of 6th Grade Math Teachers Guidebook in Iranian Educational System Based on CIPP Evaluation Model2019/09/02لینک
سولماز نوراباديتحليل و تبيين عوامل موثر بر اثربخشي انتقال يادگيري دوره هاي اموزش ضمن خدمت به محيط کار بر اساس مدل انتقالي هالتون در ايران -- Analysis and Explaining the Affective Factors on Effectiveness Learning Transition of In-service Training Course to Work Environment Based on Holton Transition Model in Iran2019/07/15لینک
نادر جعفري رادRoman domination stability in graphs -- Roman domination stability in graphs2019/05/22لینک
ناهيد رژهارتباط جو اخلاقي و تمايل به ترک حرفه در پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه -- Relationship between Ethical Climate and Intent to Quit of Critical Care Nurses2019/05/21لینک
مجيده هروي کريمويارتباط جو اخلاقي و تمايل به ترک حرفه در پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه -- Relationship between Ethical Climate and Intent to Quit of Critical Care Nurses2019/05/21لینک
حنان لهراسبي تحليل CRLB در مکان يابي بر اساس اختلاف انرژي به کمک برنامه ريزي نيمه معين -- Unknown RSSD-Based Localization CRLB Analysis With Semidefinite Programming2019/05/16لینک
اميد صفرزاده -- The surface current method in gray Dancoff factor calculation2019/05/15لینک
محمدرضا رجبي -- Comparing Apoptosis and Necrosis Effects of Arctium Lappa Root Extract and Doxorubicin on MCF7 and MDA-MB-231 Cell Lines2019/05/12لینک
محمدرضا رجبي -- Evaluation of Cisplatin Efficacy on HepG2 and E. coli Cells under Acidic Conditions 2019/05/12لینک
سولماز نوراباديبررسي جايگاه و اهميت کتاب راهنماي معلم درس رياضي پايه ششم در تدريس معلمان نظام اموزشي کشور -- Position and Importance of the Teachers Guide Book to the Sixth Math Course in Teaching in Irans Educational System 2019/05/08لینک
سعيده رهبرپوروابستگي دمايي پاسخ حسگرهاي شاتکي نقره-اکسيد تيتانيوم به دماي کاري -- Operating temperature dependence of sensitivity in Ag-TiO2 Schottky type gas sensors2019/05/08لینک
ياور شرفيتيمار ملاتونين باعث افزايش تجمع ملاتونين داخلي و تحريک مسير توليد Gaba در شرايط انبار سرد گوجه فرنگي ميشود -- Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage2019/05/04لینک
نادر جعفري رادA new lower bound on the domination number of a graph -- A new lower bound on the domination number of a graph2019/05/04لینک
علي درخشانيمطالعه عدم قطعيت در پيش بيني گسترش جانبي ناشي از روانگرايي -- 2019/05/02لینک
مهدي سبحاني نژادتحليل محتواي کتب پايه سوم ابتدايي با توجه به ساحت زيستي - بدني سند تحول بنيادين اموزش و پرورش -- Content Analysis of Third Elementary School Books According to the Biological and Physical Dimensions of Fundamental Transformation Document of Education2019/05/02لینک
سولماز نوراباديتحليل محتواي کتب پايه سوم ابتدايي با توجه به ساحت زيستي - بدني سند تحول بنيادين اموزش و پرورش -- Content Analysis of Third Elementary School Books According to the Biological and Physical Dimensions of Fundamental Transformation Document of Education2019/05/02لینک
محمدحسن کرميتحليل 3D شمع و ستون سنگي تسليح شده با ژئوسينتتيک با هدف کاهش نشست و ظرفيت روانگرايي و افزايش ظرفيت باربري -- 2019/05/01لینک
ندا ابراهيمياناثر جرم موثر دو گونه اسپيني بر پتانسيل ترموديناميکي ابرشاره هاي قليايي -- The effect of effective mass of two spin species on the thermodynamic potential of Alkali superfluids2019/05/01لینک
فاطمه حاجي قاسميتعيين ويژگيهاي فيزيکوشيميايي نواحي ثابت زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين G انسان به روش ايمونوانفورماتيک -- In Silico Determination of Physicochemical Properties of Human Immunoglobulin-G Heavy Chain Constant Region2019/05/01لینک
مهدي رجحانيبررسي عددي فشارجانبي خاک در روش ساخت بالا به پايين -- Numerical Study of soil pressure in Top-Down Construction Method2019/04/30لینک
اورنگ خادمي -- Effects of salicylic acid and ultrasound treatments on chilling injury control and quality preservation in banana fruit during cold storage2019/04/30لینک
ناهيد رژهThe effect of the eye movement desensitization and reprocessing intervention on anxiety and depression among patients undergoing hemodialysis: A randomized controlled trial -- The effect of the eye movement desensitization and reprocessing intervention on anxiety and depression among patients undergoing hemodialysis: A randomized controlled trial2019/04/30لینک
مجيده هروي کريمويThe effect of the eye movement desensitization and reprocessing intervention on anxiety and depression among patients undergoing hemodialysis: A randomized controlled trial -- The effect of the eye movement desensitization and reprocessing intervention on anxiety and depression among patients undergoing hemodialysis: A randomized controlled trial2019/04/30لینک
رحيم عليزادهتوسيعي از نامساوي هاگروپ-هارپ -- An extension of Haagerup-Harpe inequality2019/04/29لینک
اشرف پيراستهاگاهي زنان باردار در مورد غربالگري سندرم داون و امينوسنتز و عوامل مرتبط با ان : يک مطالعه مقطعي -- KNOWLEDGE OF PRENATAL SCREENING, DOWN SYNDROME, AMNIOCENTESIS, AND RELATED FACTORS AMONG IRANIAN PREGNANT WOMEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY2019/04/28لینک
زهرا جوهرياگاهي زنان باردار در مورد غربالگري سندرم داون و امينوسنتز و عوامل مرتبط با ان : يک مطالعه مقطعي -- KNOWLEDGE OF PRENATAL SCREENING, DOWN SYNDROME, AMNIOCENTESIS, AND RELATED FACTORS AMONG IRANIAN PREGNANT WOMEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY2019/04/28لینک
مريم ربيعياگاهي زنان باردار در مورد غربالگري سندرم داون و امينوسنتز و عوامل مرتبط با ان : يک مطالعه مقطعي -- KNOWLEDGE OF PRENATAL SCREENING, DOWN SYNDROME, AMNIOCENTESIS, AND RELATED FACTORS AMONG IRANIAN PREGNANT WOMEN: A CROSS-SECTIONAL STUDY2019/04/28لینک
مجيد بياتارايه چارچوب حفظ حريم خصوصي در سلامت الکترونيک -- A New Framework for Privacy-Preserving and Security of Patient in Electronic Health2019/04/28لینک
ثريا قطبي -- The elements of grammatical cohesion in the sermon of Fadak2019/04/26لینک
سيدشجاع الدين شايق -- Effects of interimplant distance and cyclic dislodgement on retention of Locator and ball attachments: An in vitro study2019/04/25لینک
سيدمحمدرضا حکيمانه -- Effects of interimplant distance and cyclic dislodgement on retention of Locator and ball attachments: An in vitro study2019/04/25لینک
شاهپور خانقليمطالعه مقدار فنل کل، ظرفيت انتي اکسيداني و برخي از عناصر گياه مندي -- Investigation of Total Phenolic Contents, Antioxidant Activity and Some Micronutrients in chaerophyllum macrospermum (Spreng.)2019/04/25لینک
اورنگ خادميمطالعه مقدار فنل کل، ظرفيت انتي اکسيداني و برخي از عناصر گياه مندي -- Investigation of Total Phenolic Contents, Antioxidant Activity and Some Micronutrients in chaerophyllum macrospermum (Spreng.)2019/04/25لینک
محسن ناصرياثر پماد ختمي يک درصد در درمان اپوتيک : کارازمايي باليني پايلوت، پلاسبو و کنترل -- Efficacy of Marshmallow 1 Ointment in the Treatment of Atopic Dermatitis: a Randomized, Pilot, Placebo Controlled Clinical Trial2019/04/25لینک
محسن ناصرياثر حب الشفا بر وسوسه بيمارن معتاد به افيوني: پيگيري 6 ماهه -- Efficacy of Hab-o Shafa in Craving of Opioid Addicted Patients, 6-Month Follow-up2019/04/25لینک
محسن ناصريScientific Reassessment of Old Medical Sources Can be a Futuristic Approach for New Opium Addiction Drug -- Scientific Reassessment of Old Medical Sources Can be a Futuristic Approach for New Opium Addiction Drug2019/04/25لینک
فرح کريمي -- Organogenesis from Callus Culture of Haplophyllum virgatum var. virgatum2019/04/24لینک
فرح کريمي -- In vitro Shoot Multiplication of Haplophyllum virgatum var. Virgatum Axillary Bud Explants 2019/04/24لینک
نادر جعفري رادA Note on k-Step Hamiltonian Graphs -- A Note on k-Step Hamiltonian Graphs2019/04/24لینک
ايت اله رضايياثر ميزبان بر رشد و برخي ترکيبات فيتوشيميايي ... -- Effect of Different Hosts on Growth and some Phytochemical Compounds of Medicinal Dodder (Cuscuta epithymum)2019/04/24لینک
داريوش طالعياثر ميزبان بر رشد و برخي ترکيبات فيتوشيميايي ... -- Effect of Different Hosts on Growth and some Phytochemical Compounds of Medicinal Dodder (Cuscuta epithymum)2019/04/24لینک
ياور شرفياثر بيو محر کها و اسانسها روي نناع -- Effect of Plant Biostimulantson Essential Oil, Chlorophylls and Carotenoid Content in Mentha under Salin Condition2019/04/24لینک
سيدجلال طباطبايياثر ضد قارچي غلظت هاي مختلف عصاره هاي داتوره و اسفند بر رشد پرگنه و تندش اسپور Botrytis cinerea -- Antifungal activity of different concentrations of Harmal and Datura extracts on colony growth and spore germination of Botrytis cinerea2019/04/24لینک
سيدعبدالله هاشمي باباحيدرياثر ضد قارچي غلظت هاي مختلف عصاره هاي داتوره و اسفند بر رشد پرگنه و تندش اسپور Botrytis cinerea -- Antifungal activity of different concentrations of Harmal and Datura extracts on colony growth and spore germination of Botrytis cinerea2019/04/24لینک
محمدحسين فتوکياناثر دي متيل سولفات در برخي صفات مرتبط با ساقه خرفه در نسل دوم -- The Effects of Dimethyl Sulfate (DMS) in Some Traits Related to Stem of Purslane (Portulaca oleracea) at M2 Generation2019/04/24لینک
سيد ميثم موسوي -- Design and implementation of an expert system for periodic and emergency control under uncertainty: A case study of city gate stations2019/04/22لینک
سيدحميد حاج سيدجوادي -- Hybrid Key Pre-distribution Scheme Based on Symmetric Design2019/04/22لینک
اميرحسين اميريNew Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Profiles -- New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Profiles2019/04/20لینک
1 - 50 Next Last Page