پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات داغ و دارای IF بالای 3

عنواننام   ژورنال
تاریخ فعالیت
نویسندگان
مشاهده
Verifiable ranked search over encrypted data with forward and backward privacy -- Verifiable ranked search over encrypted data with forward and backward privacyFuture Generation Computer Systems2019/06/21لینک
گراديان سنجه هاي اصلي اطلاعاتي: از نظريه تا کاربردها -- Gradients of the fundamental information measures: Theory and applicationsSignal Processing2019/06/19لینک
تحليل CRLB در مکان يابي بر اساس اختلاف انرژي به کمک برنامه ريزي نيمه معين -- Unknown RSSD-Based Localization CRLB Analysis With Semidefinite ProgrammingIEEE Transactions on Communications2019/05/16لینک
پيش بيني پارامترهاي اصلي حرکت قوي زمين: رويکرد يادگيري عميق -- Predicting the principal strong ground motion parameters: A deep learning approachApplied Soft Computing2019/03/26لینک
-- Towards establishing standard performance metrics for batteries, supercapacitors and beyondChemical Society Reviews2019/03/19لینک
-- Risk-adjusted Bernoulli chart in multi-stage healthcare processes based on state-space model with a latent risk variable and dynamic probability control limitsComputers & Industrial Engineering2019/03/15لینک
-- Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditionsJournal of Trace Elements in Medicine and Biology2019/03/10لینک
-- A new soft computing model based on linear assignment and linear programming technique for multidimensional analysis of preference with interval type-2 fuzzy setsApplied Soft Computing2019/02/23لینک
Diosgenin ameliorates testicular damage in streptozotocin-diabetic rats through attenuation of apoptosis, oxidative stress, and inflammation -- Diosgenin ameliorates testicular damage in streptozotocin-diabetic rats through attenuation of apoptosis, oxidative stress, and inflammationInternational Immunopharmacology2019/02/20لینک
مدل مداري سيگنال کوچک ليزر فانو مبتني بر بلور فوتوني -- Small-Signal Equivalent Circuit Model of Photonic Crystal Fano Laser IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics2019/02/15لینک
-- Towards establishing standard performance metrics for batteries, supercapacitors and beyondChemical Society Reviews2019/02/11لینک
-- Comprehensive genomic analysis of a plant growth-promoting rhizobacterium Pantoea agglomerans strain P5Scientific Reports2019/02/03لینک
مديريت انرژي خانه هوشمند مجهز به ذخيره ساز با در نظر گرفتن شاخص پيک به متوسط -- Energy management of smart homes equipped with energy storage systems considering the PAR index based on real-time pricingSustainable Cities and Society2019/02/01لینک
طراحي پايدار ساز قدرت -- Multi-machine optimal power system stabilizers design based on system stability and nonlinearity indices using Hyper-Spherical Search methodInternational Journal of Electrical Power and Energy Systems2019/02/01لینک
Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game Model -- Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game ModelInformation Sciences2019/01/25لینک
بيشينه سازي کمينه نرخ قابل حصول در کانال تداخلي دو کاربره ضعيف -- Maximizing the Minimum Achievable Secrecy Rate for a two-user Gaussian weak interference channel IEEE Transactions on Information Forensics and Security2019/01/23لینک
-- Fuzzy resource-constrained project scheduling with multiple routes: A heuristic solutionAutomation in Construction2019/01/20لینک
کنترل جريان براساس کنترل مدل پيش بيني براي مقابله با تغييرات امپدانس شبکه در اينورترهاي متصل به شبکه تک فاز -- Robust MPC-based Current Controller against Grid Impedance Variations for Single-Phase Grid-Connected InvertersISA Transactions2019/01/05لینک
-- A new interval type-2 fuzzy approach for analyzing and monitoring the performance of megaprojects based on earned value analysis (with a case study)Neural Computing and Applications 2019/01/01لینک
Modified variable neighborhood search and genetic algorithm for profitable heterogeneous vehicle routing problem with cross-docking -- Modified variable neighborhood search and genetic algorithm for profitable heterogeneous vehicle routing problem with cross-dockingApplied Soft Computing2019/01/01لینک
2-D Equivalent Source Method for a Finite Periodically Loaded Multiconductor Transmission Line Analysis With an Application to EBG Power Distribution Networks -- 2-D Equivalent Source Method for a Finite Periodically Loaded Multiconductor Transmission Line Analysis With an Application to EBG Power Distribution NetworksIEEE Antennas and Wireless Propagation Letters2018/12/22لینک
جبران سازي انطباقي هارمونيک در شبکه توزيع خانگي بکمک سيستمهاي پشتبامي خورشيدي -- Adaptive-Harmonic Compensation in Residential Distribution Grid by Roof-Top PV SystemsIEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 2018/12/22لینک
-- An overview on recent profile monitoring papers (2008–2018) based on conceptual classification schemeComputers & Industrial Engineering2018/12/01لینک
A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertainty -- A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertaintyNeural Computing and Applications 2018/11/22لینک
بررسي تحليلي سيال Casson با حل معادله جفري همل مگنتو هيدروديناميک -- On the expedient solution of the magneto-hydrodynamic Jeffery- Hamel flow of Casson fluidScientific Reports2018/11/05لینک
Facile synthesis of copper hexacyanoferrate/graphene nanocomposite for electrochemical energy storage -- Facile synthesis of copper hexacyanoferrate/graphene nanocomposite for electrochemical energy storageApplied Organometallic Chemistry2018/10/18لینک
-- Service composition approaches in IoT: A systematic reviewJournal of Network and Computer Applications2018/10/16لینک
Design and Evaluation of Optimal Orthogonal Wavelet With the Least Length of Wavelet Filters Using Spectral Matching -- Design and Evaluation of Optimal Orthogonal Wavelet With the Least Length of Wavelet Filters Using Spectral MatchingIEEE Access2018/10/04لینک
Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni -- Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana BertoniIndustrial Crops and Products2018/09/15لینک
Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surface -- Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surfaceBiochemical Engineering Journal2018/09/15لینک
استفاده از ملاتونين مقاومت به سرما را در ميوه هاي .... -- Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in tomato fruits by upregulating ZAT2/6/12 giving rise to promoting endogenous polyamines, proline, and nitric oxide accumulation by triggering arginine pathway activity Food Chemistry 2018/09/10لینک
Hesperetin, a citrus flavonoid, attenuates testicular damage in diabetic rats via inhibition of oxidative stress, inflammation, and apoptosis -- Hesperetin, a citrus flavonoid, attenuates testicular damage in diabetic rats via inhibition of oxidative stress, inflammation, and apoptosisLife Sciences2018/08/25لینک
Rutin, a quercetin glycoside, alleviates acute endotoxemic kidney injury in C57BL/6 mice via suppression of inflammation and up-regulation of antioxidants and SIRT1 -- Rutin, a quercetin glycoside, alleviates acute endotoxemic kidney injury in C57BL/6 mice via suppression of inflammation and up-regulation of antioxidants and SIRT1European Journal of Pharmacology2018/08/25لینک
Soy isoflavone genistein attenuates lipopolysaccharide-induced cognitive impairments in the rat via exerting anti-oxidative and anti-inflammatory effects -- Soy isoflavone genistein attenuates lipopolysaccharide-induced cognitive impairments in the rat via exerting anti-oxidative and anti-inflammatory effectsCytokine2018/08/25لینک
Naringenin ameliorates learning and memory impairment following systemic lipopolysaccharide challenge in the rat -- Naringenin ameliorates learning and memory impairment following systemic lipopolysaccharide challenge in the ratEuropean Journal of Pharmacology2018/08/25لینک
Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanisms -- Scutellarin alleviates lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Insights into underlying mechanismsInternational Immunopharmacology2018/08/25لینک
TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimers disease -- TRPM2 dependence of ROS-induced NLRP3 activation in Alzheimers diseaseInternational Immunopharmacology2018/08/25لینک
A New Analytical Methodology To Handle Time-Cost Trade-Off Problem With Considering Quality Under Interval-Valued Fuzzy Uncertainty -- A New Analytical Methodology To Handle Time-Cost Trade-Off Problem With Considering Quality Under Interval-Valued Fuzzy UncertaintyTechnological and Economic Development of Economy2018/08/08لینک
Multi-objective, multi-period location-routing model to distribute relief after earthquake by considering emergency roadway repair -- Multi-objective, multi-period location-routing model to distribute relief after earthquake by considering emergency roadway repairNeural Computing and Applications 2018/07/31لینک
الگوريتم تجزيه شتاب دهنده بندرز براي مسايل مکان‌يابي قابل اعتماد در شبکه‌هاي چند سطحي -- An accelerated benders decomposition algorithm for reliable facility location problems in multi-echelon networksComputers & Industrial Engineering2018/07/29لینک
مدل سازي و شبيه سازي خوشبينانه سکوهاي سخت افزاري و سيستم هاي نهفته پيچيده روي خوشه هاي محاسباتي HPC چند هسته اي -- Optimistic Modeling and Simulation of Complex Hardware Platforms and Embedded Systems on Many-Core HPC ClustersIEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems2018/07/27لینک
تحليل طيف ولتاژ نقطه خنثي در ماشين القايي براي شناسايي خطاي داخلي کلاف -- Employing neutral-voltage spectrum for internal turn-to-turn fault detection in the induction machine drivesISA Transactions2018/07/25لینک
Unital Design Based Sink Location Service for Wireless Sensor Networks -- Unital Design Based Sink Location Service for Wireless Sensor NetworksIEEE Access2018/07/07لینک
مقاله به انگليسي مي باشد -- DNA damage and telomere length shortening in the peripheral blood leukocytes of 20?years SM-exposed veterans.International Immunopharmacology2018/05/23لینک
A dual Ni/Co-MOF-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode material -- A dual Ni/Co-MOF-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode materialElectrochimica Acta2018/05/18Mohammad S. Rahmanifar, Hooman Hesari, Abolhassan Noori, Mohammad Yaser Masoomi, Ali Morsali, Mir F. Mousaviلینک
تاثير تريگونلين بر تخريب حافظه ناشي از تزريق ليپوبلي ساکاريد و نقش انتي اکسيداني و ضد التهابي ان -- Trigonelline mitigates lipopolysaccharide-induced learning and memory impairment in the rat due to its anti-oxidative and anti-inflammatory effectInternational Immunopharmacology2018/05/10لینک
Selecting project-critical path by a new interval type-2 fuzzy decision methodology based on MULTIMOORA, MOOSRA and TPOP methods -- Selecting project-critical path by a new interval type-2 fuzzy decision methodology based on MULTIMOORA, MOOSRA and TPOP methodsComputers & Industrial Engineering2018/04/25Y. Dorfeshan, S. Meysam Mousavi, V. Mohagheghi, B. Vahdaniلینک
A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertainty -- A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertaintyNeural Computing and Applications 2018/04/24لینک
اناليز انتگرال سري فوريه درر مدولاسيون اشوبي براي تنشهاي ولتاژ مد مشترک -- Integral-series Fourier analysis of chaotic PWM patterns for common mode voltage stressesIET Power Electronics2018/04/16اصفی، نظرزادهلینک
جداسازي ترکيبات مهارکننده ي الفا- اميلاز، الفا- گلوکوزيداز و راديکال ازاد DPPH از ريشه ريواس ترکمني به روش غربالگري به کمک تست بيولوژيکي -- Bioassay-guided purification of ?-amylase, ?-glucosidase inhibitors and DPPH radical scavengers from roots of Rheum turkestanicumIndustrial Crops and Products2018/03/22حسین دهقان، پیمان صالحی، محمدصادق امیریلینک
1 - 50 Next Last Page