پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
  
  
Home.aspx
  
1398/09/17 02:55 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
مدیر سایتپرنیان | قالب صفحه اختصاصی
آرشیو-اخبار-و-اطلاعیه-ها.aspx
  
1398/08/29 01:30 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
دستوراالعمل-ها-و-فرم-های-پژوهشی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniدستوراالعمل-ها-و-فرم-های-پژوهشی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
1398/08/29 01:29 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
شورای-پژوهش-و-فناوری.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشورای-پژوهش-و-فناوری.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
1398/09/06 11:06 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
شورای-چاپ-و-نشر1127-772.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشورای-چاپ-و-نشر1127-772.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
1398/09/06 11:19 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مدیران-.aspx
  
1398/08/29 01:29 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
معاونین-پژوهش-و-فناوری-از-ابتدا-تاکنون.aspx
  
1396/09/12 09:51 ق.ظمدیر سایت
مدیر سایتشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مقالات-دارای-IF-ب.aspx
  
1398/08/29 01:29 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مقالات-داغ.aspx
  
1398/08/29 01:30 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مقالات-سامانه-پژوهشی.aspx
  
1396/09/05 10:23 ق.ظمدیر سایت
مدیر سایتشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
هفته-پژوهش-و-فناوری.aspx
  
1398/10/03 08:24 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
همکاران-پژوهشی.aspx
  
1398/08/29 01:29 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
کمیته-تحقیقات-دانشجویی-پزشکی.aspx
  
1398/09/06 11:34 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت