پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

  
  
  
  
  
  
  
Home.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniHome.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
11/04/1441 03:25 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniمدیر سایتپرنیان | قالب صفحه اختصاصی
آرشیو-اخبار-و-اطلاعیه-ها.aspx
  
23/03/1441 02:00 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
دستوراالعمل-ها-و-فرم-های-پژوهشی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniدستوراالعمل-ها-و-فرم-های-پژوهشی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
23/03/1441 01:59 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
شورای-پژوهش-و-فناوری.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشورای-پژوهش-و-فناوری.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
30/03/1441 11:36 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
شورای-چاپ-و-نشر1127-772.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشورای-چاپ-و-نشر1127-772.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
30/03/1441 11:49 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مدیران-.aspx
  
28/01/1442 01:22 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
معاونین-پژوهش-و-فناوری-از-ابتدا-تاکنون.aspx
  
15/03/1439 10:21 ق.ظمدیر سایت
مدیر سایتشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مقالات-دارای-IF-ب.aspx
  
23/03/1441 01:59 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مقالات-داغ.aspx
  
23/03/1441 02:00 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
مقالات-سامانه-پژوهشی.aspx
  
08/03/1439 10:53 ق.ظمدیر سایت
مدیر سایتشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
هفته-پژوهش-و-فناوری.aspx
  
27/04/1441 08:54 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
همکاران-پژوهشی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniهمکاران-پژوهشی.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
  
23/03/1441 01:59 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
کمیته-تحقیقات-دانشجویی-پزشکی.aspx
  
30/03/1441 12:04 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhaniشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت