پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی
 

 معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

 
كميته تحقيقات دانشجويي دانشجویان گروه علوم پزشکی دانشگاه شاهد تحت نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليتهاي پژوهشي و فناورانه و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليتهاي پژوهش و فناوری كشور، مطابق با رسالتهاي دانشگاه شاهد و بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه شاهد فعاليت مي‌كند.
 

 

 

 آیین نامه ها و فرم ها

 
 

 صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
 

 دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست