پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

همکاران پژوهشی
 

 همکاران معاونت پژوهشی

 
  
  
  
  
  
  
مدیر دفتر معاونت51215105-51215106research@shahed.ac.ir
  
حسابدار معاونت51215119research@shahed.ac.ir
  
کارپرداز معاونت51215120research@shahed.ac.ir